ویدیو صید مولد در تور صیادان بی رحم خطر انقراض در کمین ماهیان خاویاری از کیو ویدیو

ماهیان استخوانی که مهم ترین ذخیره دریایی خزر محسوب می شوند برای تخم ریزی از دریا به رودخانه مهاجرت می کنند که با توجه به تورهای پهن شده در انتظار صید، نسل این گونه در معرض تهدید جدی قرار دارد.
25 اسفند 1401
کیو ویدیو