ویدیو طنز مهدی داب چرا در الفبای فارسی به حرف ن میگن نون ولی به حرف ک نمیگن کو........ از کیو ویدیو

27 اسفند 1401
کیو ویدیو