ویدیو winpact fermentation از کیو ویدیو

سیستم بیوراکتور انعطاف پذیر سطح ورودی که برای حالت های عملیاتی تخمیر و کشت سلولی طراحی شده است.
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط