ویدیو مستند حیوانات وحشی نبرد مامبای سیاه مانگوس جنگ حیوانات وحشی از کیو ویدیو

یک انبه با یک مامبای سیاه در حیات وحش پا تا دم می رود تعداد کمی از گردشگران کاوشگر به طور تصادفی شاهد چیزی بودند که ممکن است یکی از چشمگیرترین دوئل های طبیعت باشد. با نگاهی به زیر برس، یک مانگوس را دیدند که با مامبای سیاه بدنام می جنگید
28 اسفند 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط