ویدیو سخنان گهر بار امام علی علیه السلام از کیو ویدیو

سخنان گهر بار امام علی علیه السلام در رابطه با تغذیه کودم# شیر مادر# صفات# سرشت# دایه# زن نابخرد# طبابت# خیرخواهی طبیبان# لزوم خداترس بودن طبیان
5 خرداد 1402
کیو ویدیو