ویدیو گفتگوی مدیری فردوسی پور در 20 سال پیش از کیو ویدیو

وقتی فردوسى پور ٢٠ سال پیش در برنامه ای مهمان مدیری بود
16 خرداد 1396
کیو ویدیو