ویدیو شکستن رکورد بیشترین تعداد سوار شدن بر روی جعبه از کیو ویدیو

رکوردی جالب و دیدنی از دو گروه که گروه اول موفق به شکست رکورد نمی شود اما گروه دوم این رکورد سخت و دشوار رو شکستند.
2 مرداد 1397
کیو ویدیو