ویدیو رودررو5 محرمانه های سردار نقدی سپاه قدس، مفاسد اقتصادی اصلاحات از کیو ویدیو

سلسله گفتگوهای صریح و چالشی برنامه "رودردرو"؛ با چهره های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور
14 مهر 1397
کیو ویدیو