ویدیو انتظارات شغلی شما چه تأثیری در دستیابی به شغل مناسب خودتان دارد؟ از کیو ویدیو

دکتر پریا اصلانی مشاور کسب وکار، نقش این رابطه مهم را توضیح می دهد
15 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط