ویدیو آزادسازی خلع ید اراضی ملی از کیو ویدیو

ابراهیم پورهاشمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: با پیگیری های متعدد و پس از گذشت مدت حدود دو سال از قطعی شدن حکم آزادسازی و تخلیه شش هکتار از اراضی ملی، سرانجام این حکم اجرا گردید.
21 مهر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط