ویدیو موسوی خوئینی ها در روز تصرف سفارت آمریکا چه گفت؟ از کیو ویدیو

موسوی خوئینی ها، رابط امام و دانشجویان پیرو خط امام، در روز تصرف سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ در خیابان طالقانی چه گفت؟ www.nikru.ir
14 آبان 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط