ویدیو ترامپ بار دیگر ملت ایران را تروریست خطاب بیانیه حمایت عربستان را صادر نمود از کیو ویدیو

ترامپ بار دیگر به ملت ایران تروریست گفت و علنی اعلام کرد دمکراسی و حقوق بشر را فدای منافع آمریکا در قبال جنایات عربستان میکند! سخنان ترامپ واضح هست آنچیزی که واضح نیست حماقت مشتی به اسم ایرانی در جایگاه #ترامپیستهاست!
30 آبان 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط