ویدیو برشی یک کتابفیه ما فیه کارل گوستاو یونگ از کیو ویدیو

برنامه برشی از یک کتاب به قسمت های زیبا و آموزنده از کتاب های مختلف و سخنان نویسندگان می پردازد هر پنج شنبه, شب ها...کتاب ها را با هم بشنویم. برای کارهای بیشتر و بهتر ما را دنبال کنید.
15 آذر 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط