ویدیو مجری اسرائیلی سربازان ارتش اسرائیل حیوان انسان نما هستند از کیو ویدیو

این مجری اسرائیلی مورد حمله لفظی سیاستمداران جریان راست اسرائیل قرار گرفته بابت اینکه سربازان اسرائیلی را "حیوانات انسان نما" خوانده است. وی گفته بود "شما فرزندان تان را به ارتش می فرستید، آن ها به سرزمین های [ کرانه باختری] می روند و حیوان انسان نما باز می گردند، این نتیجه اشغالگری است".(منبع: آخرین خبر)
2 اسفند 1397
کیو ویدیو