ویدیو ناگفته های پسرخاله فرح روزهای آخر حکومت شاه از کیو ویدیو

احمدعلی مسعود انصاری، پسرخاله فرح پهلوی، از پایان حکومت محمدرضا پهلوی و روزهای زندگی او در خارج از ایران می گوید.
6 اسفند 1397
کیو ویدیو