ویدیو توسعه ارتباطات فناوری اطلاعات از کیو ویدیو

ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه روستایی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، ICT
13 اسفند 1397
کیو ویدیو