ویدیو تعارض بالقوه بین علایم تجاری نشانه های جغرافیایی از کیو ویدیو

تعارض بالقوه بین علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی . ‏EUIPO دفتر اروپایی مالکیت فکری است که در مورد تعارض بین علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی می باشد. نگاه ویژه این دفتر بر قانون گذاری نشانه های جغرافیایی و استفاده از نیروی متخصص در این زمینه بوده؛ تا در حل این تعارضات موجود مساعدت کند. در حقوق ایران علایم تجاری در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و نشانه های جغرافیایی، به موجب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 تعریف شده اند. www.payadaad.com
22 اسفند 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط