ویدیو معرفی کارخانه نوآوری آبان از کیو ویدیو

آب یک مساله مهم و حیاتی است و ضرورت استفاده بهینه از این منبع حیات بخش، اهمیت استفاده از نوآوری را دوصد چندان می کند. احداث واحدهای پتروشیمی و صنعتی که این حوزه را به آب و اقتصاد پیوند زده، فعالیت شتابدهنده «آبان» توسعه و تجاری سازی ایده های نوآورانه را در حوزه آب و انرژی هدایت کرده است. برج های هیبریدی، نمک زدایی پساب و بازچرخانی پساب ها از جمله فناوری هایی است که به کمک شتابدهنده آبان، وارد بازار تجاری می شود.
27 اسفند 1397
کیو ویدیو