ویدیو خبر های جدید کاروان امید گروه جدید پناهجویان ترکیه بطرف یونان از کیو ویدیو

سرنوشت گروه جدید پناهجویان از ترکیه بسوی یونان را از زبان یکی از مدیران این کاروان بشنوید
19 فروردین 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط