ویدیو افتتاح اولین مرکز درمان در منزل سالمندی72103 از کیو ویدیو

توضیحات دکتر محمد بداغ آبادی در خصوص افتتاح اولین مرکز درمان در منزل سالمندی وابسته به جها دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (درمان در منزل سالمندی امدادemdadclinic.com)72103
26 فروردین 1398
کیو ویدیو