ویدیو مستند آخرالزمان جنگ دوم جهانی قسمت پنجم Apocalypse The Second World War از کیو ویدیو

00000 این مستند 6 قسمتی مروریست بر جنگ جهانی دوم از آغاز تا پایان 00000 محصول 2009 فرانسه 00000در این قسمت شاهد نبرد ارتش آلمان در استالینگراد و کورسک خواهید بود. همچنین شکل گیری ارتشی از پارتیزان ها بر علیه آلمانی ها.
29 فروردین 1398
کیو ویدیو