ویدیو توافق اسرائیل فلسطین برای ادامه آتش بس از کیو ویدیو

آتش بس میان اسرائیل و فلسطین برای 5 روز دیگر تمدید شد.
23 مرداد 1393
کیو ویدیو