ویدیو مراحل ساخت ساز مجتمع Y 12 در سال 1322 از کیو ویدیو

مراحل ساخت مجمتع Y-12 در اوک ریج ایالت تنسی آمریکا؛ تنسی محل اجرای پروژه منهتن بوده است؛ تصاویر و اطلاعات بیشتر در http://www.y12.doe.gov موجود است.
13 خرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط