ویدیو مشاهده حیوان عجیب در یکی شهرهای کرمانشاه از کیو ویدیو

به گفته شاهدان دو حیوان مشابه با رنگ و اندازه مختلف در این منطقه وجود دارد.
20 خرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط