ویدیو واردات انسان به کشور؟ از کیو ویدیو

مسئول مجازی طنزی است نقادانه،یا نقدی است طنازانه که با رویداد های سیاسی اجتماعی کشور شوخی می کند،این طنزها توسط مهدی محمدیان در فضای مجازی ساخته می شود.
21 خرداد 1398
کیو ویدیو