ویدیو بزرگترین حیوانات در جهان از کیو ویدیو

بزرگترین حیوانات در جهان است. گربه ها، سگ، اسب، گاو، خرگوش، خرس، مار، تمساح و دیگر آنها را به اندازه و وزن چند بار بیشتر از اندازه معمول است. تعجب آور ما را با اندازه و وزن آن است. ما در این حیوانات نگاه کنید و تحسین و آن رویداد را برای همیشه در حافظه باقی خواهد ماند.
21 خرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط