ویدیو ارازل اوباش تبریز محمد حسین عادلی ملقب به آیدین افرادش از کیو ویدیو

اوباش تبریز که محمد حسین عادلی ملقب به آیدین و افرادش برای زورگیری و سرقت با شکستن درب وارد شدند و با تخریب محل و ضرب و جرح متواری شدند نزدیک یکساله پرونده قضایی تشکیل شده و همه شون دارای چندین سابقه کیفری هستند
20 تیر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط