ویدیو نمایشگاه تخصصی چهل تکه در آموزشگاه ایراندخت سال 1395 از کیو ویدیو

نمایشگاه تخصصی از انواع نمونه تولیدات چهل تکه دوزی در آموزشگاه ایراندخت که در دوره های مختلف به هنرجویان آموزش داده می شود. نمایشگاه در زمستان 1396 برگزار شد.
30 مرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط