ویدیو فرکانس «شهرام نیکیار» خوانندگی در کانادا تا حضور در صداوسیما از کیو ویدیو

شهرام نیکیار از خوانندگان و آهنگسازان این روزهای تلویزیون در برنامه «فرکانس» و در گفت وگو با پوریا بهرادکیان با تایید قدرت های تاثیرگذار نامشخص در حوزه صنعت موسیقی به نمونه ای از بندهایی در کشور اشاره می کند که بدون طی فرایندهای قانونی، امکان دسترسی به بازار موسیقی در سطح کشور را یافته اند.
16 مهر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط