ویدیو ریزش بخشی یک هتل در حال ساخت در آمریکا از کیو ویدیو

بخشی از ساختمان هتلی در حال ساخت در شهر نیواورلئان آمریکا در روز شنبه ۲۰ مهرماه فرو ریخت.
21 مهر 1398
کیو ویدیو