ویدیو طبق برآوردها، ۳۵ هزار تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم. از کیو ویدیو

معاون سازمان امور مالیاتی: طبق برآوردها، ۳۵ هزار تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم.
20 آبان 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط