ویدیو قهوه استراتژی مجموعه ای راهکارها برای دستیابی به مزیت رقابتی از کیو ویدیو

قهوه و استراتژی - مجموعه ای از راهکارها برای دستیابی به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره ی 25)
30 آذر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط