ویدیو صحبت های جالب این فرد در باره سرکرده تراریخته بیش ۲۰ سال پیش برنج طارم مول از کیو ویدیو

صحبت های جالب این فرد در باره سرکرده تراریخته که بیش از ۲۰ سال پیش برنج طارم مولایی را در موسسه ای در فیلیپین با بودجه بنیاد راکفلر و با کمک محققین خارجی تراریخته کرد و تمام هدفش تراریخته کردن ایران است و معلوم نیست چرا دست بردار نیست؟ این فرد چه هدفی دارد؟ آیا ماموریتی دارد؟ به حرف های این فرد در باره سرکرده تراریخته گوش دهید. برای اینکه ماجرای کامل مافیای تراریخته و سرکردگان دانش آموخته بنیاد را
8 بهمن 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط