ویدیو از کار انداختن موشک بالستیک توسط یک بشقاب پرنده دستیابی به تکنولوژی پشقاب پرنده از کیو ویدیو

از کار انداختن موشک بالستیک توسط یک بشقاب پرنده دستیابی به تکنولوژی پشقاب پرنده از کار انداختن موشک بالستیک توسط یک بشقاب پرنده دستیابی به تکنولوژی پشقاب پرنده از کار انداختن موشک بالستیک توسط یک بشقاب پرنده دستیابی به تکنولوژی پشقاب پرنده هدیه کانال عیدالزهرا عید الزهرا عیدالزهراء آپارات
18 اسفند 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط