ویدیو بیوآئروسل ها اقدامات کنترلی در برابر آنها قسمت اول از کیو ویدیو

در اولین قسمت توسط استاد میرزایی ، دکترای مهندسی بهداشت و ایمنی کار ، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعریف آئروسل ، بیوآئروسل، انواع ، نحوه انتشار و تکثیر آنها در محیط خواهیم پرداخت - ما را همراهی بفرمایید .
11 تیر 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط