ویدیو آزفیزیک2 آزمایش7 دشارژ خازنهای موازی متوالی مدرس محمد جواد قوامی راد از کیو ویدیو

بررسی دشارژ خازنهای متوالی و موازی محل انجام: دانشگاه شهید باهنر کرمان
13 مرداد 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط