ویدیو ششمین اپیزود برنامه جدال گفتگو سعید زیباکلام از کیو ویدیو

عدالتخواهی و رابطه آن با امنیت. سعید زیباکلام از مهمترین چهره های جریان سیاسی موسوم به عدالتخواهان و از صریحترین منتقدین دولت روحانی است. زیباکلام برغم اینکه دکترای فلسفه اش را از دانشگاه لیدز انگلستان گرفته همچنان معتقد به ایستادگی مقابل غرب است و مذاکرات و برجام را خیانت به ایران و انقلاب میداند. اما معتقدست مقاومت تنها در صورتی ممکن است که در داخل با تبعیض و فساد و ظلم مبارزه شود. با زیباکلام درباره ارتباط این عدالتخواهی و امنیت ملی صحبت کردم.
25 شهریور 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط