ویدیو در انتهای الوند نحوه مجروح شدن امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور از کیو ویدیو

تهیه کننده: امیرحسین آذر / اجرا: نجمه جودکی
1 مهر 1399
کیو ویدیو