ویدیو ماهی تفنگچی آبی طلایی Caesio caerulaurea از کیو ویدیو

ماهی تفنگچی آبی-طلایی (Caesio caerulaurea)، از تفنگچیماهیان آبهای گرمسیری است که بعضی منابع آنرا در فهرست ماهیان ایران نیز آوردهاند. این ماهی ساکن آبهای کمعمق و حداکثر 50 متری ساحلی و نزدیکی مرجانها است. غذای آن زئوپلانکتون است. بصورت گلهای (مثل فیلم بالا) زندگی میکند. طول آن میتواند تا 35 سانتیمتر برسد، با اینحال از نظر تجاری ماهی مهمی نیست. اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Caesio-caerulaurea.html
23 مهر 1399
کیو ویدیو