ویدیو گورماهی کروپ Aphanius kruppi از کیو ویدیو

گورماهی کروپ (Aphanius kruppi)، از ماهیان گورخری جنس آفانیوس بومی در آب‌های ایران است. بجز ایران، در عمان گزارش شده و اطلاعات کمی از این ماهی زیبا در کشور ما در دسترس است. در ایران، ساکن حوضه آبریز هرمز، رودخانه های فریاب، گتاب، رسول، کل و خارگو است. اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/inland/Aphanius-kruppi.html
24 مهر 1399
کیو ویدیو