ویدیو تمرین شماره 59 شانه از کیو ویدیو

توضیحات ، راهنمای انجام و دوزاژ این تمرین در سامانه پدرا ارائه شده است . این تمرین با توجه به شرایط بیمار و صرفا توسط متخصص فیزیوتراپی تجویز می شود . https://www.pedra.life
25 مهر 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط