ویدیو تجربیات انجام عمل زیبایی بینی از کیو ویدیو

مراجعه کننده محترم مطب دکتر آچاک در سال 1398 در بیمارستان مروستی توسط دکتر آچاک، تحت عمل جراحی درمانی قرار گرفته بودند و یک سال بعد برای انجام عمل زیبایی بینی مجدد به مطب مراجعه فرمودند.
29 بهمن 1399
کیو ویدیو