ویدیو فرمول محاسبه آب در بدن از کیو ویدیو

فرمول محاسبه آب برای مصرف روزانه نسبت به تناسب اندام هر شخص که مشخص میکند روزانه چه مقدار آب برای هر بدن نسبت تناسب فیزیک بدن نیاز است.
5 اسفند 1399
کیو ویدیو