ویدیو به حد حدود امنیت ما نزدیک شدید ما چنین اجازه‌ای به شما نخواهیم داد از کیو ویدیو

تحلیل کارشناس فرانس 24 عربی در رابطه با هدف قرار گرفتن کشتی رژیم صهیونیستی: پیام ایران این بود، به حد و حدود امنیت ما نزدیک شدید و ما چنین اجازه‌ای به شما نخواهیم داد...!
14 اسفند 1399
کیو ویدیو