ویدیو آمریکا کشوری تروریست است ژنرال سليمانی را ترور کرد از کیو ویدیو

[ Video ]کارشناس روس: آمریکا کشوری تروریست است که ژنرال سليمانی را ترور کرد/آمریکایی ها فقط شعار صلح سرمیدهند، عملیات علیه نیروی‌های وابسته به ایران در سوریه عملیات علیه صلح بود...!
14 اسفند 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط