ویدیو مجری آمریکائی حق ایران است یا آمریکا ؟ از کیو ویدیو

همه انسانها حافظه دارند و بدون حافظه نه تاریخی وجود داشت نه فرهنگی نه علمی و نه هنری... آقای روحانی نمی تواند سخنان چندی قبلش را در مورد فراموش کردن احساسات زود گذر انقلاب را از حافظه ملت ایران پاک کند چون کلیدی برای این کار وجود ندارد که دوباره آن را بر سر دست گیرد.
21 فروردین 1400
کیو ویدیو