ویدیو اقتصاد مقاومتی نقش علم فناری در تحقق آن از کیو ویدیو

اقتصاد مقاومتی و نقش علم و فناری در تحقق آن مرگز آموزشی گام (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)
24 آبان 1394
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط