ویدیو اگه شراب حرامه پس چرا بهشت پر شرابه؟ از کیو ویدیو

این سوال رو خیلی می پرسن که چطور میشه که شراب حرامه اما بهشت پر از شرابه، حتی رود های پر از شراب داره. برای پاسخ به این سوال این کلیپ رو ببین مقایسه ویژگی های شراب بهشتی و شراب دنیوی: الف) شراب دنیایی مست کننده است و با تعطیل کردن عقل و هوش آدمی، او را از یاد خدا غافل می کند (مائده/91) اما در نوشیدن شراب بهشتی هیچ گونه زوال عقل و هوشی وجود ندارد (واقعه/47). ب) از آثار مهم نوشیدن شراب دنیوی، لغوگویی و بد و بیراه گفتن و گناه است (مائده/91) اما شراب بهشتی هرگز چنین آثاری به دنبال ندارد (طور/23). ج) در شراب د
25 شهریور 1400
کیو ویدیو