ویدیو بيسوادی كه پايه گذار سواد آموزی در ايران شد از کیو ویدیو

اسدالله معرفت سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی بعد از دیدن مدارس جدید در روسیه تصمیم گرفت چنین مدارسی رو هم در ایران بسازد او در سال ۱۲۷۵ اولین مدرسه را در زادگاهش خامنه بنا کرد و دو سال بعد مدرسه دوم را در مشهد برای بچه‌های ایران ساخت. او میزنیمکت و تخته سیاه را از روسیه به ایران آورد و برای دانش آموزان لباس یک شکل تهیه کرد! اسدالله معرفت در زمان حیات خرج دفتر و کتاب دانش آموزان و حقوق معلم هارا به عهده داشت. او جهت تداوم تامین مالی مدارس پس از مرگ خود، چند باب مغازه وقف کرد تا با درآمد آنها مدارس پابرجا ب
15 آذر 1401
کیو ویدیو