ویدیو صبحانه ایرانی مشکلات کسب کارهای مجازی از کیو ویدیو

شبکه د - 27 آذر 1401- 07:40|الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار های مجازی با حضور در برنامه «صبحانه ایرانی» در خصوص مشکلات کسب و کارهای مجازی گفت: کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای خردی هستند که در یک پلتفرم قالب کشور که همان اینستاگرام بود، فعالیت می کردند که با توجه به اتفاقاتی که افتاد ناگزیر باید گزینه ای را انتخاب می کردند. تعدادی از اینها همچنان منتظرند که وضعیت به چه منوال خواهد بود و یک سری از اینها به سمت فروشگاه سازها آمدند و یک سری هم در پیام رسان های داخلی فعالیت می کنند. اتفاقی که در ط
27 آذر 1401
کیو ویدیو